Maj? ankety n?jak?? v??znam?
Ano (74%)
Ano
Ne (26%)
Ne

Po�et hlasov: 23060

 
 
NEJBLI AKCE - dn akce v datbzi nenalezena

STRNKY JSOU V REKONSTRUKCI - OMLOUVME SE

08.12. 2012 Mikul????sk?? j?zda
Zveme v??echny p??znivce motokrosu, endura,?ty?kolek i ostatn?ch stroj?? na tradi?n? podzimn? ???d?n? - Mikul????skou j?zdu po paskovsk? trati a okoln?ch hald??ch. Sraz do 12:30 hod, pl??novan?? v??jezd ve 13:00 hod. Nejen tekut? ob?erstven? a videoprojekce po j?zd? zaji??t?no. V?ce info: Mirek,Petr,Libor 777125405-7-------------------------------------------------------------------- Mikul????kou j?zdu m??me ji?? bohu??el za sebou. I p?es mraziv? po?as? -10 stup?nku, se n??s se??la velk?? horda ??taj?c? p?es t?icet motolidi?ek na motostroj?ch.Na j?zdu jsme vyrazili kol 13 hod.P??r kole?ek po enduro trati n??s pekeln? rozeh???lo a pak ji?? hur?? vzh??ru d??ln?m hald??m.V cest? n??m st??lo plno r??znorod??ch p?ek????ek, v?etn? z??ke?n? zamrzl??ch kalu??? pod sn?hem, pomrzl? lesn? v??jezdy a je??t? z??ke?n?j??? nezamrzl? potoky a ?eky.Da?ilo i neda?ilo se v??em,v?etn? zku??en??ch matador?? :-). Dojezd posledn?ch nezazmrzl??ch ?len?? v??pravy zp?t k vyh???t? dopl??ovac? a ob?erstvovac? stanici nastal kol ?tvrt? hodiny odpoledn?. Pot? ji?? n??sledovalo n?kolik "ob?erstvovac?ch kole?ek" spojen??ch s foto a video projekc? ,kdy nejzarputilej??? piloti opou??t?li stanici ??derem des??t? ve?ern?. D?kujeme v??em z???astn?n??m za z???astn?n? a douf??m?, ??e se nejen p????t? rok op?t sejdeme.* * * P?ejeme V??em Hezk? sv??tky a spousty bezprobl?mov??ch motohodin v p????t?m roce * * * Ps.Foto n???, video z se p?ipravuje ;-)******* VIDEO Z AKCE ZDE ********


Foto z akce: